Zadnja izmjena: 8. Travanj 2024.

POLITIKA PRIVATNOSTI GRUPE RENAISSANCE CAPITAL

POLITIKA PRIVATNOSTI GRUPE RENAISSANCE CAPITAL

 

Članice Grupe RENAISSANCE CAPITAL (dalje u tekstu: RC Grupa) kao voditelji obrade vaših osobnih podataka, koriste i štite sve informacije koje korisnici dostavljaju kada koriste web stranice članica RC Grupe te naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Članice RC Grupe čine sljedeća društva:

Renaissance Capital d.o.o., Horvatova ulica 80a, Zagreb, OIB: 96121446961

e-mail: renaissance@renaissance.hr;

 

Renaissance Real Estate d.o.o., Horvatova ulica 80a, Zagreb, OIB: 83616773299

e-mail: realestate@renaissance.hr;

 

Petrinja Chicken Company d.o.o., Sajmište 2/1, Petrinja, OIB: 46357342026

e-mail: office@petrinja-chicken.com;

 

Renaissance Bioenergy d.o.o., Horvatova ulica 80a, Zagreb, OIB: 30719553232;
e-mail: bioenergy@renaissance.hrČlanice RC Grupe u odnosu na pojedine obrade osobnih podataka djeluju kao zajednički voditelji obrade osobnih podataka, i to u onim situacijama kada zajedno određuju svrhe i sredstva obrade. Konkretno, budući je postavljanje i vođenje web stranice RC Grupe www.renaissance.hr, u domeni svih članica RC Grupe zajedno, u odnosu na obradu osobnih podataka putem navedene web stranice, sve članice RC Grupe imaju se smatrati zajedničkim voditeljima obrade osobnih podataka.

U odnosu na web stranice pojedinih članica RC Grupe voditelji obrade su kako slijedi:
www.rbe.hr – društvo Renaissance Bioenergy d.o.o.

www.petrinja-chicken.com – društvo Petrinja Chicken Company d.o.o.

www.rre.hr - društvo Renaissance Real Estate d.o.o.

 

Sve članice RC Grupe imenovale su, svaka svojom odlukom, službenika za zaštitu podataka. Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Službeniku za zaštitu podataka u vezi s ostvarivanjem svojih prava te u vezi bilo kojeg upita u odnosu na obradu svojih osobnih podataka, i to na sljedeći način.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

Službenik za zaštitu podataka

Horvatova ulica 80a, Zagreb

dpo@renaissance.hr

 

Što je osobni podatak?

 

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.Kako prikupljamo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke, prikupljamo u sljedećim slučajevima:

 • prilikom registriracije na našu stranicu svojim osobnim podacima putem forme za registraciju u postupak nabave;
 • prilikom dostave dokumentacije putem naše stranice u postupcima nabave;
 • prilikom pregledavanje naše stranice 
 • prilikom prijave na otvorene natječaje za posao
 • prilikom zaključenja ugovora s nama
 • prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • prilikom kontaktiranja nas putem maila

 

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo

U gore navedenim slučajevima, prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 

REGISTRACIJA NA WEB STRANICU – FORMA ZA REGISTRACIJU

ime i prezime i OIB osobe (ukoliko se prijavljuje obrt) te njegov OIB/drugi identifikacijski broj

ime i prezime predstavnika društva

ime i prezime osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje društva

država

položaj/radno mjesto predstavnika društva

e-mail

broj telefona

DOKUMENTACIJA KOJA SE PUTEM STRANICE DOSTAVLJA U POSTUPCIMA NABAVE

ime i prezime obrtnika (ukoliko se prijavljuje obrt) te njegov OIB/drugi identifikacijski broj

ime i prezime osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje društva te njihov OIB/drugi identifikacijski broj

adresa prebivališta/boraviša osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje društva/fizičke osobe/obrtnika

ime i prezime punomoćnika osoba ovlaštene/ih za zastupanje društva odnosno društva te njihov OIB/drugi identifikacijski broj

adresa prebivališta/boraviša osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje društva odnosno punomoćnika osoba ovlaštene/ih za zastupanje društva odnosno društva 

izjava o nekažnjavanju i nepostojanju sudskih postupaka protiv osoba ovlaštenih za zastupanje društva

PREGLEDAVANJE NAŠE STRANICE

IP adresa

ime domene

vrsta pretraživača

broj posjeta

vrijeme provedeno na stranicama

kolačići (ovisno o Vašem odabiru)

PRIJAVA NA OTVORENE NATJEČAJE ZA POSAO

opći i kontakt podaci (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i/ili mobitela, adresa elektroničke pošte, osobna fotografija ukoliko ju dostavite,  vještine, URL na profil s društvene mreže, npr. LinkedIn ukoliko navedete i ostali podaci navedeni u životopisu i/ili molbi)

podaci o kompetencijama (akademsko obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje određenih tehnologija i rješenja, poznavanje određenih poslovnih procesa, organizacijske vještine, rad u timu, hobiji, poznavanje stranih jezika)

u slučaju da Vas pozovemo na razgovor i/ili testiranje (vještina), koristimo podatke o rezultatima razgovora i/ili testiranja

ZAKLJUČENJE UGOVORA S NAMA

ime i prezime obrtnika (ukoliko zaključujemo ugovor s obrtom) te OIB/drugi identifikacijski broj

ime i prezime fizičke osobe (ukoliko zaključujemo ugovor s fizičkom osobom, npr. ugovori o radu) te OIB/drugi identifikacijski broj

ime i prezime osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje društva te njihov OIB/drugi identifikacijski broj

ime i prezime punomoćnika osoba ovlaštene/ih za zastupanje društva odnosno društva te njihov OIB/drugi identifikacijski broj

adresa prebivališta/boraviša osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje društva odnosno punomoćnika osoba ovlaštene/ih za zastupanje društva odnosno društva ili fizičke osobe/obrtnika (ukoliko s njima zaključujemo ugovor)

kontakt e-mail adresa 

kontakt podaci (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, pozicija) osoba zaposlenih u pravnim osobama s kojima imamo zaključene ugovore, i to ukoliko su isti navedeni u samom ugovoru kao podaci kontakt osobe/a za pojedini ugovorni odnos ili naknadno dostavljeni tijekom trajanja ugovornog odnosa

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA S NAMA

ime i prezime

OIB

adresa stanovanja

datum rođenja

stupanj obrazovanja

zanimanje

privatna mail adresa

mjesto rođenja

godina rođenja

djevojačko prezime (ukoliko je primijenjivo)

podaci s osobne iskaznice

broj mobitela

broj djece

IBAN

porezna kartica

podatak o stažu

potvrde o ostvarenom obrazovanju i stručnom usavrsšavaju (diplome, certifikati, svjedožbe ...)

životopis

bračni status

podaci o odrađenim lječničkim pregledima čije troškove snosi poslodavac (datum obavljenog sistematskog pregleda)

platne liste i podaci o plaći

KONTAKTIRANJE PUTEM E-MAILA

e-mail adresa

ime i prezime (ukoliko ga navedete u e-mailu)

sadržaj e-mail poruke, uključujući i sve podatke koje sami navedete u poruci

 

Kako se vaši podaci mogu koristiti te kada se isti brišu

Korištenje Vaših osobnih podataka u skladu je s propisima o zaštiti osobnih podataka, točnije u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016.g. (dalje u tekstu: GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" br. 42/18.) te mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova. U nastavku izlažemo pravne osnove za prikupljanje i obradu gore navedenih osobnih podataka.

 

Opravdane pravne osnove za obradu podataka, između ostaloga, mogu biti:

 • legitimni interes voditelja obrade
 • obrada podataka je nužna za izvršenje ugovora u kojima je ispitanik stranka, odnosno za izvršenje radnji na zahtjev ispitanika koje prethode zaključenju ugovora
 • zakonska obveza voditelja obrade
 • privola ispitanikaObrada osobnih podataka temeljem §6.1(f) GDPR – LEGITIMNI INTERES

Ako prije brisanja bilo kojeg od gore navedenih osobnih podataka dođe do nastanka spora u svezi bilo kojeg gore navedenog osobnog podataka između bilo koje članice RC Grupe i druge osobe, podaci potrebni za pravilno zastupanje pred sudovima i drugim upravnim/državnim tijelima prosljeđuju se pravnim zastupnicima i sudovima, odnosno nadležnim upravnim/državnim tijelima te se, neovisno o utvrđenim rokovima brisanja, zadržavaju i obrađuju i dalje. Navedeno je nužno radi zaštite i obrane pravnih zahtjeva RC Grupe te takva obrada osobnih podataka predstavlja legitimni interes pojedine članice RC Grupe.

BRISANJE: Navedeni podaci se čuvaju 10 godina od pravomoćnosti odluke nadležnog tijela te se nakon toga nepovratno brišu, osim onih podataka koji se temeljem neke druge osnove moraju čuvati i dulje.

 

Obrada podataka temeljem §6.1(b) GDPR – IZVRŠAVANJE UGOVORA U KOJEM JE ISPITANIK STRANKA / PODUZIMANJE RADNJI NA ZAHTJEV ISPITANIKA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA

Članice RC Grupe koriste ovu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka u situacijama kada se prilikom registracije na našu web stranicu prijavljujete odnosno registrirate kao naš korisnik. Naime, sukladno Uvjetima korištenja , prilikom registracije na našu stranicu ostavljate gore navedene podatke, i to u formi za registraciju, u svrhu ulaska na web platformu nabave unutar koje ćete biti u mogućnosti prijavljivati se u postupke nabave. Navedeni podaci su nužni kako bismo Vam mogli pružiti usluge unutar platforme nabave odnosno kako bismo Vam mogli omogućiti prijavu na željene postupke nabave. Nadalje, u situacijama kada se prijavite u postupak nabave, ovisno o iznosu svakog pojedinog postupka nabave, možemo Vas tražiti i određene dodatne podatke (primjerice, dostavu izjave o nekažnjavanju ili izjavu o nepostojanju sudskih postupaka protiv osoba ovlaštenih za zastupanje društva/članova društva), a koji podaci su nužni radi poduzimanja radnji prije donošenja odluke o sklapanju ugovora s pojedinim dobavljačem odnosno gdje  na Vaš zahtjev (prijava Vašeg društva u postupak nabave) obrađujemo od strane Vas dostavljene podatke (među kojima se mogu nalaziti i osobni podaci), a sve kako bismo mogli u konačnici i s Vama zaključiti ugovor.

BRISANJE: Ukoliko niste izabrani u postupku nabave, podatke koje ste nam dostavili u postupku nabave čuvamo još 5 godina od dana zaključenja ugovora s odabranim dobavljačem. Ukoliko se u vremenu od registracije na našu stranicu pa do dana deaktivacije korisničkog profila niste prijavili niti u jedan postupak nabave, sve podatke koje ste ostavili u formi za registraciju brisat ćemo u trenutku deaktivacije Vašeg profila. Ukoliko ste odabrani u nekom od postupaka nabave, podatke brišemo sukladno rokovima navedenima u idućem paragrafu.

 

U odnosu na fazu nakon zaključenja ugovora s Vama, podatke navedene u ugovoru (ime i prezime ugovorne strane, ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje ugovorne strane, OIB, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci zaposlenika – kontakt osoba Vas kao ugovorne strane) obrađujemo i dalje budući su isti nužni za izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka. 

BRISANJE: Podatke prikupljene na ovaj način čuvamo do izvršenja navedenih ugovora s Vama, odnosno i nakon prestanka ugovora, a najduže 11 godina od posljednjeg plaćanja izvršenog po ugovoru, i to  sukladno Zakonu o računovodstvu, osim ukoliko je potrebno duže čuvanje uslijed zaštite i obrane pravnih zahtjeva Društva sukladno §17.3(e) GDPR. U odnosu na osobne podatke koji se odnose na ugovore kojima koja od članica RC Grupe stječe za sebe imovinu, iste čuvamo trajno, također sukladno Zakonu o računovodstvu.

 

Ukoliko se zaposlite u kojoj od članica RC Grupe, podatke koje smo prikupili o Vama tijekom razdoblja koje je prethodilo zasnivanju radnog odnosa te nakon njega, a koji podaci nisu prikupljeni temeljem zakonske osnove, već temeljem činjenice da su isti nužni za donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa, odnosno za ispunjenje naših obveza kao poslodavca prema Vama za vrijeme trajanja radnog odnosa, čuvamo i obrađujemo dok god ste u radnom odnosu. Naime, podaci o Vašim stručnim kvalifikacijama, dokazi o završenim stupnjevima obrazovanja, različiti certifikati koje ste nam dostavili, životopis te pisma preporuke itd. služe nama kao poslodavcu da prije zaključenja ugovora donesemo odluku o tome hoćemo li Vas zaposliti te kasnije, nakon zasnivanja radnog odnosa, radi ispunjenja naših obveza prema Vama (dodjela poslova koji odgovaraju Vašim kvalifikacijama, slanje na dodatne edukacije/seminare sukladno već završenim edukacijama/seminarima itd.).

BRISANJE: Podatke prikupljene na ovaj način čuvamo do prestanka Vašeg radnog odnosa kod nas te ih po prestanku, bespovratno brišemo.

 

U odnosu na podatke koje o Vama, kao kandidatu, prikupimo u razdoblju od Vaše prijave na natječaj za otvoreno radno mjesto pa do trenutka donošenja odluke u natječaju, iste prikupljamo na Vaš zahtjev radi izvršenja radnji (procjene Vas kao kandidata, vođenje razgovora za posao itd.) koje prethode zaključenju ugovora o radu.

BRISANJE: Ukoliko u postupku natječaja za radno mjesto niste odabrani, sve podatke koje smo o Vama prikupili na ovaj način bespovratno brišemo, osim ukoliko prilikom prijave za natječaj za posao ili tijekom procesa provođenja natječaja niste dali izričitu privolu za zadržavanje navedenih osobnih podataka i daljnju obradu u svrhu ponovnog kontaktiranja u budućnosti za neko drugo radno mjesto koje odgovara Vašim kvalifikacijama.

 

Svi upiti koje nam pošaljete e-mailom u okviru poslovne komunikacije, u svrhu određenih zahtjeva za sklapanjem ugovora, interesa o poslovnoj suradnji s nama, komunikacije koju vodimo nakon zaključenja ugovora s Vama, a u svrhu ispunjenja naših obveza prema Vama, ispunjenja Vaših obveza prema nama, dostava podataka nužnih za nastavak poslovne suradnje ili dovršetak iste, kao i sva komunikacija koja se vrši putem e-maila u svrhu prikupljanja podataka nužnih kako bi uopće došlo do zaključenja ugovora te poduzimanja radnji na Vaš zahtjev, prikupljaju se i obrađuju temeljem ove pravne osnove.

BRISANJE: Ovisno o vrsti podataka i svrsi njihova prikupljanja primjenjuju se različiti rokovi pohrane odnosno brisanja. U odnosu na svaki osobni podatak prikupljen putem e-mail komunikacije, rokovi brisanja određeni su sukladno vrsti određenog podatka te svrsi radi koje se prikuplja, a kako je navedeno u ostalim poglavljima ove Politike u odnosu na pojedine vrste podataka. Ukoliko je e-mail korespondencija takve vrste da je sadržaj iste relevantan za ocjenu valjanosti nastanka, zaključenja ugovornog odnosa među stranama, odnosno bitna za izvršenje određenih obveza koje proizlaze iz ugovora, ista se prilaže i arhivira uz same ugovore sukladno rokovima propisanima za čuvanje ugovora.Obrada podataka temeljem §6.1(c) GDPR – POŠTIVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE

Ovu pravnu osnovu za obradu podataka koristimo u odnosu na sve osobne podatke koje prikupimo od Vas u trenutku zasnivanja radnog odnosa (izuzev podataka navedenih u prethodnom paragrafu, a koje smo prikupili temeljem nužnosti radi izvršenja ugovora) temeljem radnopravnim propisa. Naime Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.), Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ("Narodne novine" br. 73/17.) te računovodstvenim propisima, propisima iz područja poreznog prava te zdravstvenog osiguranja, a koje se odnose na prijave/odjave radnika, propisane su obveze koje mi kao poslodavac moramo ispuniti. Osobni podaci koji se od radnika prikupljaju navedeni su u tablici u prethodnom poglavlju, a isti odgovaraju vrstama i kategorijama osobnih podataka koje navedeni radnopravni, porezni/računovodstveni propisi i propisuju. 

BRISANJE: Podatke prikupljene na ovaj način čuvamo sukladno zakonskim rokovima čuvanja, odnosno u odnosu na platne liste radnika, evidentiranja prijava prema državnim/upravnim tijelima u odnosu na radnike, evidenciju radnika koji su kod nas bili zaposleni, kao i sve isplate koje su učinjene prema radnicima (uključujući i osobne podatke radnika koji su s takvim isplatama povezani) čuvamo trajno, izuzev podataka navedenih u prethodnom paragrafu, a koje podatke brišemo po prestanku radnog odnosa.Obrada osobnih podataka temeljem §6.1(a) GDPR – PRIVOLA

Privolu kao pravni temelj za obradu osobnih podataka koristimo u sljedećim situacijama:

 • kada nam date privolu kod prijave za natječaj na otvoreno radno mjesto ili tijekom trajanja postupka natječaja radi čuvanja i obrade osobnih podataka koje ste nam dostavili u svrhu ponovnog kontaktiranja ukoliko se otvori novi natječaj koji bi odgovarao Vašim interima i sposobnostima
 • prilikom slanja otvorene molbe za posao putem e-maila ili pošte – navedeno se smatra Vašom privolom u odnosu na one osobne podatke koje ste u otvorenoj molbi dostavili i to u svrhu obrade istih radi donošenja odluke o Vašem zapošljavanju
 • prilikom prihvaćanja neobveznih (opcionalnih) kolačića na web stranicama članica RC Grupe, a sukladno postavkama kolačića te Politici kolačića objavljenoj na stranici svake članice RC Grupe

Ukoliko se prijavljujete na otvoreni natječaj bilo koje članice RC Grupe, imate mogućnost u postavkama web straniceprilikom prijave nama, kao voditelju obrade, dati privolu za zadržavanje i obradu svih podataka koje ste prilikom prijave na otvoreni natječaj naveli, kao i na pohranu životopisa. 

Privola se odnosi samo na navedenu svrhu obrade (dakle, isključivo za potrebe budućeg potencijalnog kontaktiranja Vas radi budućih upražnjenih radnih mjesta koja odgovaraju Vašim kvalifikacijama) i kategorije osobnih podataka ispitanika navedene u tablici u retku ,,PRIJAVA NA OTVORENE NATJEČAJE ZA POSAO'' te se obrada  osobnih podataka ne smije koristiti u druge svrhe. Obrada navedenih kategorija osobnih podataka provodit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju povlačenja privole u bilo kojem trenutku, navedeno neće utjecati na zakonitost obrade koja je prethodila povlačenju privole. 

BRISANJE: Privola vrijedi 2 godine od dana njenog izjavljivanja. U odnosu na slanje otvorenih molbi za posao, smatrat će se da je privola dana na dan primitka otvorene molbe od strane bilo koje od članica RC Grupe. Po isteku vremenskog važenja privole ili po povlačenju privole, prikupljeni podaci više se neće koristiti u svrhu za koju je privola bila dana. Privolu možete obnoviti prije isteka roka njenog važenja i to na način da nas kontaktirate te navedeno zatražite odnosno da na naš upit prema Vama potvrdite vrijeme njenog važenja. U bilo kojem trenutku možete povući privolu za pohranu Vaših osobnih podataka odnosno povući prijavu za oglašeno radno mjesto/otvorenu molbu slanjem obavijesti o povlačenju na kontakt e-mail adresu voditelja obrade.

Primatelji i prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke načelno ne prenosimo trećim stranama, osim ako smo zakonski obvezni (primjerice u slučaju poziva od strane tijela za kazneni progon) ili ako su nam isti potrebni za provođenje poslovnih procesa ili ih koristimo u okviru ugovora o obradi podataka. Treća strana su primjerice pružatelji usluga softverskih rješenja putem kojih unutar kompanije obrađujemo osobne podatke, općenito IT-usluge, odnosno izvršitelji obrade koji umjesto nas izvršavaju pojedine usluge iz domene računovodstva i financija. Također, podatke možemo dijeliti između članica RC Grupe i to temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koje smo zaključili međusobno, te ugovora o obradi osobnih podataka koji su na snazi između članica RC Grupe. Ovisno o vrstama obrade osobnih podataka o kojima je riječ, članice RC Grupe mogu imati različite uloge u samoj obradi – voditelj/izvršitelj obrade. Navedene uloge detaljno su razrađene pojedinim ugovorima o poslovnoj suradnji odnosno pratećim ugovorima o obradi osobnih podataka, koji ugovori određuju koja članica RC Grupe u odnosu na koju vrstu obrade te koju vrstu i kategoriju osobnih podataka, ima koju ulogu u obradi – voditelj/izvršitelj obrade.  U svim slučajevima strogo poštujemo zakonske odredbe. Pritom je moguć i prijenos podataka u druge zemlje u kojima gore navedeni ugovorni partneri eventualno imaju svoje sjedište odnosno obrađuju podatke. To su u prvom redu zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP) te pojedine zemlje izvan EGP-a. Te zemlje možda primjenjuju propise o zaštiti podataka koji drugačije ili manje štite nego propisi Europske unije (EU). Moguća posljedica toga je  npr. da Vaše podatke mogu obrađivati državna tijela u svrhu kontrole i nadzora, moguće i bez mogućnosti postojanja pravnog lijeka. Za slučaj da se osobni podaci obrađuju izvan Europske unije te ne postoji odluka Europske komisije o primjerenosti implementiramo odgovarajuće mjere zaštite, uključujući ugovaranje standardnih ugovornih klauzula Europske unije o zaštiti podataka, odnosno uključivanje istih u ugovore o obradi osobnih podataka koje sklapamo s takvim ugovornim stranama koje imaju sjedište u zemljama u odnosu na koje ne postoji odluka Europske komisije o primjerenosti.

 

Kako brinemo o sigurnosti Vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostaloga, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“ – samo određeni zaposlenici voditelja obrade imaju pristup Vašim podacima i to isključivo oni koji u sklopu svojih radnih zaduženja povezanih s određenim kategorijama/vrstama osobnih podataka, moraju imati pristup Vašim podacima kako bi mogli izvršiti svoje radne zadatke
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa;
 • postavljanje snažne antivirusne zaštite u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa osobnim podacima te sprječavanja vanjskih napada na sustave u kojima se pohranjuju Vaši osobni odaci
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera/izvršitelja obrade te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

RC Grupa prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te je cilj RC Grupe ugraditi zaštitu osobnih podataka u sve svoje poslovne aktivnosti te poštivati sva pravna pravila i načela obrade osobnih podataka utvrđena Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, osobito:

 

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade - znači da obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, te da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama i da je voditelj obrade je obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka

 

 • ograničavanje svrhe - znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama

 

 • smanjenje količine podataka - znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju

 

 • točnost - znači da podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave

 

 • ograničenje pohrane - znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju

 

 • cjelovitost i povjerljivost - znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja

 

 • pouzdanost - znači da je voditelj/izvršitelj obrade odgovoran za poštovanje načela i da je mora biti u mogućnosti dokazati usklađenost s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz formi za registraciju ili prikupljene putem kolačića, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. 

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri obvezali su se na povjerljivost RC Grupi te poštivanje načela zaštite privatnosti. Obvezujemo se pružati zaštitu Vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole, ugovorne, zakonske osnove ili legitimnog interesa. 

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo:

 • postupati s Vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri
 • prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe
 • ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka
 • osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju
 • osigurati točnost osobnih podataka
 • osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno
 • poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka Vaših osobnih podataka.

 

Vaša prava

Pravo na pristup podacima - Imate pravo zatražiti informaciju obrađujemo li vaše osobne podatke, koje podatke obrađujemo te zatražiti pristup (uvid) vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko se radi o većoj količini podataka, mogli bismo zatražiti precizniju specifikaciju zahtjeva za dostavom određenih skupina podataka.

Pravo na ispravak - Ako uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak tih podataka odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Pravo na brisanje (zaborav) - Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo da uvažite činjenicu da podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U svim situacijama kad je to moguće, sve vaše osobne podatke ćemo nepovratno izbrisati iz naših sustava te ostaviti samo općenite statističke podatke koji se nikako ne mogu povezati s vašim identitetom.

Pravo na ograničenje obrade - Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, ako sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su ti još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka -  Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako to zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor - U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhe za koje niste dali privolu. Nakon podnošenja prigovora vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na povlačenje privole - Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih negativnih posljedica.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka: dpo@renaissance.hr. Službenik Vas može kontaktirati radi provjere autentičnosti zahtjeva.

 

U svakom trenu možete od nas zatražiti:

 • mogućnost pristupa Politici privatnosti
 • potvrdu obrađuju li se podaci u odnosu na Vas te mogućnost pregleda osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka
 • prosljeđivanje Vaših osobnih podataka koji su sadržani u sustavu pohrane podataka
 • pružanje popisa trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu
 • pružanje informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade
 • pružanje informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu
 • objašnjenje tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.

 

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate prigovore na obradu Vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Posljednji put ažurirano: travanj 2024.

Kontakt

RENAISSANCE CAPITAL d.o.o.

Horvatova ulica 80a, 10000 Zagreb (Horvatova Business Centar)